Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Opvoeding, Jeugdzorg en Onderwijs - Huiselijk geweld/kindermishandeling
Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling
Team Jeugd Rechtbank Amsterdam
ISBN: 978-90-6665-926-1
64 pagina's
1e druk, 2008
Prijs: € 9.50

Bestel aantal:

 

Wat valt er nu precies onder kindermishandeling? In de Wet op de Jeugdzorg is een definitie opgenomen: Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Dit is echter een vrij ruime definitie van kindermishandeling, waar veel verschillende vormen van misbruik en verwaarlozing onder te scharen zijn. Ook vallen uiteenlopende problemen waar kinderen mee te maken krijgen hieronder. Vanuit het landelijk kinderrechteroverleg kwam daarom de vraag hoe kinderrechters met het vraagstuk van bewijsvoering bij vermoedens van kindermishandeling moeten omgaan. In Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling zijn de lezingen en discussieverslagen gebundeld van de studiedag die het Team Jeugd van de Rechtbank Amsterdam aan dit thema wijdde. Uiteenlopende betrokkenen - advocaten, vertrouwensartsen, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters - geven hun visie en komen in onderling debat tot werkbare conclusies.
Prijs: € 9.50
Bestel aantal:
Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.