Shopping Cart  Shopping Cart   
 

Justitieel, Criminologie en Juridische uitgaven - Huiselijk geweld
Verborgen schatten
Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld
Sietske Dijkstra    Nicole van Dartel
ISBN: 9789088502378
200 pagina's
1ste druk, 2011
Prijs: € 19.90

Bestel aantal:

 

De aanpak van geweld staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Geweld heeft veel verschijningsvormen. Het kan eenzijdig of tweezijdig zijn en zich richten op vrouwen, mannen, kinderen, ouders en jongeren van allochtone en autochtone afkomst. Deze vertaktheid van geweld heeft geleid tot een meer systeemgerichte en gedifferentieerde benadering van huiselijk geweld. Er is – naast opvang aan vrouwen – een toenemende aandacht voor vroegtijdige onderkenning van geweld en (na)zorg in ambulante vorm. Huiselijk geweld is erkend als maatschappelijk probleem en mede een overheidsverantwoordelijkheid geworden. Diverse beleidsinstrumenten, wet- en regelgeving zijn ontwikkeld en vertaald in handelingsprotocollen voor professionals. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot schaalvergroting in het werkveld, een verscheidenheid aan financieringsstromen en een complexe keten van hulpverlenende en justitiële instanties gericht op het duurzaam stoppen van geweld. Het spanningsveld tussen het bieden van maatwerk en werken binnen beleidskaders doen in deze context een sterk beroep op specifieke kwaliteiten van de professional. Praktijkleren vormt een essentiële basis voor de ontwikkeling van deze professionele kwaliteiten. Ervaren professionals zijn een waardevolle kennisbron voor aankomende en startende professionals in de beroepspraktijk. Maar evenzo is de feedback van cliënten in het hulpverleningsproces van groot belang om passende hulp te bieden. Voor duurzame interventies in de maatschappelijke hulpverlening zijn daarom blijvende inspanningen in kennisontwikkeling – en dus ook een lerende houding en lerend vermogen – vereist binnen en tussen organisaties.

Dit boek gaat in op de strekking en de betekenis van impliciete kennis van sociale professionals en dat toegepast op explicitering van de aanpak van geweld. Het is tot stand gekomen op basis van interviews met praktijkexperts, enkele gesprekken met cliënten en een literatuurverkenning naar verborgen kennis ofwel tacit knowing. Met dit verkennende onderzoek wilden we aansluiten bij de praktijkervaringen van ervaren professionals. Door precieze vragen te stellen wat goede professionals doen en laten als ze zich richten op de hulp bij partnergeweld en kindermishandeling, is gezocht naar verwoording van betekenisvolle, veelal stilzwijgende kennis. De ervaringen op zichzelf bevatten geen schatten; het is de lerende en alerte houding die tot kennisontwikkeling leidt en kennis toegankelijk maakt. De hoofdstukken kunnen afzonderlijk en in een willekeurige volgorde gelezen worden.

Dit boek is bedoeld als kennis- en inspiratiebron voor (aankomende) professionals in de keten van de hulpverlening: vrouwenopvang, de zorg, het maatschappelijk werk, het hoger beroepsonderwijs en de politie.

Gerda Aarnink: ‘Zeer onder de indruk van het boek trof mij het meest het begrip tacit knowing. Voor mij een nieuwe definitie van wat mij als gegeven zeer bekend is: de impliciete praktijkkennis van professionals welke veel te vaak verborgen blijft.’

Prijs: € 19.90
Bestel aantal:
Verborgen schatten


Kijk hier voor de inhoudsopgave (PDF)
E-mail de auteur
Meer over deze auteur(s):
Sietske Dijkstra
Nicole van Dartel
Download hoge-resolutie afbeelding van het omslag

Copyright © 1997 - 2017 Uitgeverij SWP BV
Algemene order-, en leveringsvoorwaarden.