Thomas Rinsma


Thomas Rinsma is van huis uit socioloog. Na zijn studie verrichtte hij onderzoek naar ontwikkelingen die zich in ruilverkavelinggebieden voordoen. Tijdens dit onderzoek kwam hij in aanraking met het opbouwwerk. De ervaringen die hij daarmee opdeed leidde tot zijn benoeming tot directeur van een van de provinciale opbouworganen.
Na een studiereis naar de Verenigde Staten raakte hij als docent betrokken bij de opleiding maatschappelijk werk. Na een aantal jaren dit werk gedaan te hebben werd hij benoemd bij de vakgroep andragologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
waar hij veel aandacht besteedde aan vraagstukken met betrekking tot de evaluatie en de rechtvaardiging van het agogisch handelen.
Thomas Rinsma