Gedragswetenschapper in de jeugdzorg

NJI (Nederlands Jeugdinstituut)

Judith van de Haterd, , Niels Zwikker, Harry Hens en Anne Uyttenboogaart

ISBN 9789085600527 | 80 Pagina's | Paperback | 2e druk 2010

Omschrijving

In de jeugdzorg zijn veel gedragswetenschappers werkzaam. Een korte en krachtige definitie van jeugdzorg is: ‘Helpen bij opgroeien en opvoeden’. Er worden opgroei- en opvoedproblemen aangepakt die de ontwikkeling van de jeugdige tot een volwassen en volwaardig persoon belemmeren. Professionals in de jeugdzorg hebben daarbij een cliëntrelatie zowel met de jeugdige als met de opvoeders.

De jeugdzorg omvat een breed terrein met een grote diversiteit aan vragen en behoeften van jeugdigen, opvoeders én samenleving. Gedragswetenschappers hanteren een systematische en methodische werkwijze in de benadering van ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek op basis van wetenschappelijke evidentie, ingegeven door ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek. Ze vervullen vanuit hun expertise verschillende functies in de jeugdzorg.

Dit profiel is opgesteld om de professionaliteit van de sector te versterken en de samenhang in de beroepsuitoefening in de jeugdzorg inzichtelijk te maken. In Gedragswetenschapper in de jeugdzorg worden de taken en competenties van de verschillende gedragswetenschappers in de jeugdzorg gebundeld en gezamenlijk gepresenteerd. Er wordt een functie- en beroepsoverstijgend profiel opgesteld dat als kapstok dient voor de verdere professionalisering van de sector.

Het profiel verbindt de gedragswetenschappers in de jeugdzorg en laat zien wat specifiek is aan werken in de jeugdzorg. Het helpt het onderwijs bij het opleiden van gedragswetenschappers die met jeugd in de jeugdzorg willen werken. Tevens biedt het handvatten om verantwoordelijkheden beter af te kaderen en de inzet en ondersteuning van professionals door werkgevers te vergroten.

Gedragswetenschapper in de jeugdzorg vormt samen met Jeugdzorgwerker de specificatie van de Beroepenstructuur zorg en welzijn in de jeugdzorg en levert een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van alle betrokkenen in de jeugdzorg. De auteurs zijn werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE Beroepsontwikkeling en hebben het profiel gemaakt als uitvoerders van het project Beroepenstructuur in de jeugdzorg in het kader van het Actieplan Professionalisering in de Jeugdzorg.