Gratis verzending vanaf €20

Webinar Veilig online met een LVB

29 maart 2022 | Online | Website

Een actueel maatschappelijk vraagstuk is hoe jeugdigen met een lvb veilig en verantwoord gebruik kunnen maken van (social) media. Jeugdigen met een lvb hebben door een minder sterk ontwikkeld taalbegrip en normbesef en een beperkte impulscontrole meer dan jongeren zonder lvb moeite met het beperken van beeldschermgebruik, het gebruiken van applicaties en het communiceren online (media-etiquette, berichten interpreteren, teksten en symbolen begrijpen).

Als gevolg daarvan zijn jeugdigen met een lvb vaker betrokken bij aan mediagebruik gerelateerde (online) incidenten zoals sexting (seksfilmpjesbeelden delen), cyberpesten, manipulatie, oplichting (bv. phishing) en grooming (misbruik). Het niet vanzelfsprekend kunnen meedoen in de digitale samenleving en het opdoen van negatieve ervaringen tijdens en door mediagebruik kunnen leiden tot psychische druk, angst en (sociale en digitale ) uitsluiting.

Naast de genoemde factoren die online meedoen moeilijk maken, mist in veel organisaties beleid voor het (leren) omgaan met media, zijn beroepskrachten vaak minder mediavaardig dan de jeugdigen die zij begeleiden en is er behoefte aan tools voor het versterken van mediawijsheid bij de doelgroep. Bestaande tools (games, video’s, apps, lessen) zijn vaak ontwikkeld voor jeugdigen zonder lvb en zetten in op een te hoog denkniveau en/of sluiten niet aan bij de belevingswereld.

Het lectoraat Jeugd & Media van Hogeschool Windesheim streeft naar een digitaal inclusieve samenleving waarin álle jeugdigen gezond, veilig en kansrijk gebruik maken van beeldschermmedia. Via meerdere behoefte verkennende onderzoeken heeft het lectoraat de huidige stand van zaken rond (problematisch) mediagebruik door de doelgroep in onderwijs en jeugdzorg opgemaakt alsook de ondersteuningsbehoeften van beroepskrachten die hen daarbij ondersteunen.

Meer informatie