Andries Baart


Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTH Utrecht en KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam 1986). Hij was werkzaam in het maatschappelijk activeringswerk, van 1977-1987 als functionaris in Gelderland en van 1987-2007 als stafkracht aan het landelijk bureau van Actioma. Sinds 1991 is hij tevens bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht in de vakgroep Praktische Theologie (inaugurele rede:
Het arrangement van de tragiek, januari 1993) en sinds 2007 bekleedt hij de leerstoel Presentie en Zorg, aan de Faculteit Geesteswetenschappen, Departement Cultuurwetenschappen, van de Universiteit van Tilburg (inaugurele rede met Frans Vosman: Aannemelijke zorg, oktober 2008) en vanaf 2011 is hij tevens verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Eveneens sinds 2007 werkt hij met en vanuit de Stichting Presentie. Hij is de geestelijk vader van de presentietheorie.
Hij doet onder meer onderzoek naar buurtpastoraat,
geestelijke verzorging en meer in het algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen. Hij was 1994-2009 hoofdredacteur van Sociale Interventie en hij is kerndocent in de Master Sociale Interventie van het LESI.

web: http://www.presentie.nl en http://www.zorgethiek.nu. Zie
ook: http://www.andriesbaart.nl.

Publicaties

De ontdekking van kwaliteit (2018)

Theorie en praktijk van relationeel zorg geven

De patiënt terug van weggeweest (2015)

Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis

Van bewegen naar bewogenheid (2011)

Een fenomenologische verkenning van zorg geven in een politiek-ethisch perspectief
Andries Baart