Gratis verzending vanaf €20

Wat een baby nodig heeft...


Wat een baby nodig heeft...

Kinderopvangorganisaties zijn vanaf 2018 verplicht om zich te gaan focussen op het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen. Waar in opleidingen namelijk volop aandacht is voor de ontwikkeling van peuters, blijft de specifieke kennis op het gebied van deze meest kwetsbare groep, de baby’s, achter. 

Meta Kierkels merkte dit al veel eerder op en ontwikkelde daarom in 2015 de Opleiding tot deBabyspecialist®. Later heeft zij dit toegespitst op de kinderopvang. Deze opleiding biedt zij aan via Kinderopvangschool.nl. ‘Een deel van de baby’s brengt een of meerdere dagen per week door op de kinderopvang. De kinderopvang is dan ook meer dan een plek waar kinderen worden gebracht wanneer hun ouders studeren of werken. Het speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Het is een verrijkend verlengstuk van thuis, daarom is het ook zo belangrijk dat pedagogisch medewerkers die met baby’s werken zich specialiseren in de baby’s. Dat zij niet alleen hun hart hebben bij de baby’s, maar ook de kwaliteit kunnen bieden die van pedagogisch medewerkers verwacht mag worden. Dat is de achtergrond van de Opleiding tot deBabyspecialist®: jezelf dusdanig ontwikkelen dat je de kwaliteit kan bieden die de baby nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.’

Eisen Wet IKK
Met de invoering van de Wet IKK moeten pedagogisch medewerkers aan verschillende voorwaarden voldoen. Er is echter geen of nauwelijks aandacht voor een aantal onderwerpen die er wel degelijk toe doen, waaronder hechting, het herkennen van trauma en het begeleiden van de baby in een stressvolle situatie. En dat, terwijl hechting het enige is wat een baby kent en nodig heeft om zich veilig te voelen.

Het belang van hechting
Hechting is de biologisch gefundeerde nabijheidsbehoefte van een mens. Het is een sterke, duurzame en emotionele band tussen ouder en kind dat in dienst staat van overleving en ontwikkeling. Hechting is een proces, geen doel op zich. Ieder mens ontwikkelt zichzelf in relatie tot de ander. Door verbondenheid met anderen, ontdekken we wie we zelf zijn. Hechting is dan ook een wederkerig proces. Het gaat over het ontstaan van een relatie tussen de baby en zijn belangrijkste verzorgers, over het algemeen de ouders. Maar in het geval van kinderopvang, behoren de pedagogisch medewerkers daar ook bij! Wanneer een kind zich op een positieve manier kan hechten, onder andere doordat de verzorgers beschikbaar zijn voor de behoeften van het kind, kan een veilige gehechtheid ontstaan. Dit is de basis voor positief welbevinden, op sociaal-emotioneel, cognitief en fysiek gebied. Aan de andere kant kan een onveilige gehechtheid het kind op de korte en lange termijn belemmeren in zijn of haar ontwikkeling

Kwantiteit en kwaliteit
Een manier om gehoor te geven aan de hechtingsbehoefte van de baby, is door middel van het vaste-gezichtencriterium. Dit is vastgelegd in de Wet IKK en gaat over de kwantiteit van hechting. Daarbij is echter ook de kwaliteit van de relatie van onschatbare waarde. Deze kwaliteit wordt beïnvloedt door de manier waarop de pedagogisch medewerker de relatie met de baby vormgeeft. Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop ze afstemt op de behoeften van de baby, met hem speelt, hem beschermt en hem ondersteunt bij stressvolle ervaringen. Ze staat naast de ouder(s) in de zorg voor de baby en ze voelt zich samen met de ouder(s) verantwoordelijk voor het totale welzijn van de baby. Zowel thuis als in de opvang. De door de IKK beoogde verbetering van de kwaliteit van babyopvang lukt dan ook alleen, wanneer door iedereen de focus wordt gelegd op gehechtheid, teneinde het welbevinden van de baby en zijn ouders positief te ondersteunen. En dat is wat Kinderopvangschool en Lindekracht bieden in de Opleiding tot deBabyspecialist® in de kinderopvang: handvatten om jouw visie te ontwikkelen en de beoogde kwaliteit te borgen.

Meer informatie vindt u op www.logavak.nl.


10-06-2018