Gratis verzending vanaf €20

Internationale Dag van het Onderwijs


Internationale Dag van het Onderwijs

Op 24 januari 2022 is het alweer de vierde Internationale dag van het Onderwijs. Deze dag is in 2019 uitgeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter viering van de rol van onderwijs in vrede en duurzame ontwikkeling.

Waarom?
Nog steeds gaan er 258 kinderen en jongeren niet naar school, 617 miljoen kinderen en adolescenten kunnen niet lezen en rekenen, 40% van de meisjes uit het gebied ten zuiden van de Sahara in Afrika maakt de lagere middelbare school niet af en zo'n 4 miljoen kinderen en jeugdvluchtelingen gaan niet naar school. Hun recht op onderwijs wordt geschonden en dat is onacceptabel. Het recht op onderwijs is vastgelegd in artikel 26 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Leervertragingen door de coronacrisis
Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Op middelbare scholen lopen jongeren in de onderbouw vooral achter bij rekenen en Nederlandse leesvaardigheid. Daarnaast maken schoolleiders zich zorgen over het welbevinden van leerlingen en hun motivatie om te leren.

Basisscholen
Op de basisscholen zijn gemiddeld de grootste vertragingen opgetreden bij rekenen (ca. 10 weken), gevolgd door begrijpend lezen (ca. 7 weken). Per leerjaar lopen de vertragingen uiteen. Deze zijn voor begrijpend lezen en rekenen het grootst in groep 7, de huidige groep 8. Wat opvalt is dat leerlingen in de onderbouw bij spelling vertraging hebben opgelopen (van gemiddeld ca 6 weken), terwijl leerlingen in de bovenbouw juist extra stappen vooruit hebben gezet.

Middelbare scholen
Leerlingen in de onderbouw op middelbare scholen hebben vooral vertragingen opgelopen met rekenen (van gemiddeld naar schatting 14 weken) en Nederlandse leesvaardigheid (van gemiddeld naar schatting 27 weken). Deze leervertragingen zijn waargenomen in alle onderwijstypes, maar ze zijn over het algemeen groter voor vmbo- en havo-leerlingen dan voor vwo-leerlingen. Opvallend is dat leerlingen in de coronaperiode wél meer vooruit zijn gegaan op Engelse woordenschat. Leraren denken dat dit komt doordat leerlingen toen vaker Engelstalige series keken. Voor Engelse leesvaardigheid is weinig veranderd.

Lees meer op de website van de Rijksoverheid.


24-01-2022