Beter presteren op school

Wat werkt wel! Wat werkt niet!

Paul Delnooz  

ISBN 9789088509131 | 80 Pagina's | Paperback | 1ste druk, 2019 | verschijnt medio juni 2019

Omschrijving

Als bestuurder, directeur, leerkracht of ouder wil je effectief onderwijs. Dat wil zeggen: onderwijs waarvan is gebleken dat het de leerlingen motiveert om te leren, waardoor hun leerprestaties toenemen.

In dit boek worden de factoren beschreven waarvan in de praktijk én uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het onderwijs hierdoor effectiever wordt. Ook wordt uitgelegd waaróm deze factoren effectief zijn. Een van de factoren die de effectiviteit van het onderwijs bepaalt, is de manier waarop een leerkracht les geeft. Naarmate dit meer aansluit bij de werking van de hersenen, des te effectiever blijkt onderwijs te zijn.
Een manier van lesgeven die is ontwikkeld met als doel om aan te sluiten bij de werking van de hersenen, is Creatieve Actie Methodologie (CAM). Het is een manier van lesgegeven waarover leerkrachten over het algemeen enthousiast zijn, omdat het hen de ruimte biedt om als professionals aan slag te zijn: het zélf en in overleg met collega’s bedenken van oplossingen voor de vraagstukken waar tegenaan wordt gelopen in het onderwijs.
In die zin is het invoeren hiervan in een schoolorganisatie geen moeilijke opgave.

Het is lastiger om er voor te zorgen dat de cultuur en structuur van een schoolorganisatie hierbij aansluiten, zodat de invoering van CAM beklijft. Daarvoor blijkt een  essentiële rol te zijn weggelegd voor het bestuur en de directeuren van een schoolorganisatie. Is er sprake van directief of coachend leiderschap? Op welke wijze worden beoordelings- en functioneringsgesprekken gevoerd? Hoe groot is de vrijheid van leerkrachten om zélf hun lessen in te vullen en vorm te geven? Vindt de besluitvorming binnen de organisatie vooral plaats op basis van formeel of informeel overleg? Wat zijn de gevolgen voor een leerkracht of directeur van een basisschool, die in de ogen van zijn of haar leidinggevende een fout heeft gemaakt?

Vele factoren spelen een rol. Zowel op het niveau van de leerkracht, als de schoolorganisatie. Een overzicht van deze factoren is opgenomen in dit boek om na te kunnen gaan aan welke zaken moet worden gewerkt om de effectiviteit van het onderwijs op een bepaalde school te vergroten.  
Praktijkvoorbeelden in het laatste hoofdstuk laten zien wat leerkrachten zoal hebben bedacht om hun onderwijs te verbeteren en hoe effectief dat is gebleken. De ervaring leert dat deze voorbeelden andere leerkrachten stimuleren om zélf óók aan de slag te gaan.