Verbinden in de keten

Forensisch psychiatrisch toezicht bekeken

Ada Andreas   Barbara Keuning   Jaap van Vliet  

ISBN 9789088502767 | 200 Pagina's | Paperback | 1ste druk 2011

Omschrijving

Incidenten met tbs-gestelden geven aanleiding tot veel ophef in de samenleving. In 2005 en 2006 vond het parlementair onderzoek van de Commissie Visser naar de veiligheid en effectiviteit van het tbs-stelsel plaats. Hieruit kwam onder andere het forensisch psychiatrisch toezicht (FPT) voort, een samenwerkingsmodel tussen de forensisch psychiatrische centra en de reclasseringsorganisaties. Het FPT benut de expertise van reclassering en klinieken in de uitstroomfase van de behandeling van tbs-gestelden. Doelen zijn het voorkomen en verminderen van recidive tijdens en na afloop van het toezicht en het verbeteren van de door- en uitstroom van tbs-gestelden.

De bijdragen in deze bundel schetsen de kansen die het FPT biedt om resocialisatie en maatschappelijke veiligheid samen te laten gaan. Aan bod komen voorgeschiedenis, ontstaan en organisatie van het FPT, alsook de eerste resultaten. Andere hoofdstukken gaan meer specifiek in op de professionalisering van reclasseringswerkers, risicotaxatie, aandachtspunten bij de begeleiding van cliënten/patiënten met een lichte verstandelijke beperking en gezinsrelaties als aangrijpingspunt om recidive te voorkomen. De auteurs laten hun licht schijnen over FPT vanuit hun expertise in onder meer de forensische psychologie, strafrechtwetenschappen, reclassering en integrale veiligheidskunde. Kritische kanttekeningen worden niet geschuwd.

Verbinden in de keten geeft geen volledig beeld van wat in het kader van het FPT noodzakelijk is. Wel is ernaar gestreefd om de lezer input te geven bij het denken over beleid en praktijk van het FPT, de samenwerking tussen betrokken partijen en de verdere ontwikkeling van het FPT en daarmee over de kwaliteit van het tbs-stelsel.

Aan bod komt:
Nederlandse humaan strafrechtelijke traditie, de Tbs en het FPT - Constantijn Kelk De ontwikkelingen voorafgaande en volgend op het advies van de ‘Commissie Visser’ - Ada Andreas Eerste verslag van resultaten van het FPT in de praktijk - RDonnalee Heij en Amber Trapman Professionalisering van reclasseringswerkers en de betekenis voor de begeleiding van Tbs-gestelden - Anneke Menger en Jaap van Vliet De praktijk van intensivering van het toezicht én de deskundigheidsbevordering van reclasseringswerkers Barbara Keuning en Irma Nibbelink De toekomst van de risicotaxatie - Eddy Brand c.s. Aandachtpunten bij de begeleiding in FPT van cliënten/patiënten met een lichte verstandelijke beperking - Hendrien Kaal en Nico Overvest Levenslang toezicht bij zedenzaken - Jules Mulder Begeleiding van ‘High Risk Sexual Offenders’, bezien vanuit Canadees perspectief - Jan Looman Desistance from crime en gezinsrelaties - Bas Vogelvang “Voorstel voor een drie-partijenovereenkomst bij een toezicht met zorgvoorwaarde Samenwerking Reclassering – GGZ – Justitiabele” - Tineke Stikker en Gerja Bethlehem geconcipieerde