Op Stap: Continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg

Judith van de Blokenhoeve  

ISBN 9789088507724 | 224 Pagina's | Paperback | Verschenen 2017 | Verschijnt september 2017

Omschrijving

Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste problemen bij jeugdigen, welke zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. Kortdurende behandelprogramma’s gaan vaak in op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op deze onderliggende sociaal-emotionele problematiek. Dat maakte een behandelmethodiek nodig die met jeugdigen bezig gaat in hun dagelijks leven en die hun sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert.

In Op Stap wordt - met een viertal jeugdigen als voorbeeld - uitleg gegeven over deze groepsbehandelmethodiek. Het eerste deel van het boek behandelt verschillende theoretische achtergronden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting en mentaliserend vermogen. En ook de oplossingsgerichte therapie en de groepsdynamica worden besproken.

In het tweede deel van het boek wordt de methodiek praktisch uitgewerkt. Op Stap gaat uit van een 24-uurs behandeling, waarbij dagstructuur wordt aangeboden. De methodiek werkt verder met 7 kleurstappen, welke de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Aan deze ontwikkeling wordt gewerkt met behulp van doelenkaarten gedurende de dag en een doelenbord op de groep. Om hieraan te voldoen werkt de jeugdige aan eigen ‘klussen’. Deze passen in een kleurstap en zijn afgestemd op het behandelplan. Bij deze ‘klussen’ is een werkboekje met werkbladen opgenomen.

Op Stap is geschikt voor groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen in de jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en in de zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook jeugdigen met milde(re) problematiek -of deels thuiswonend zijn- kunnen profiteren van de methodiek.

Judith van de Blokenhoeve is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt®, psychotraumatherapeut NtVP® en EMDR Europe Practitioner en ruim 25 jaar werkzaam in genoemde werkvelden.

De methodiek die hier wordt uitgewerkt is niet alleen integraal in opzet en sluit aan met taal en voorbeelden bij de jeugdige zelf, maar plaatst vooral de jeugdige zelf in een regie rol. Dat laatste is niet onbelangrijk bij (ernstige) gedragsproblemen. Vaak is er geen motivatie en staat de jeugdige onder druk van stress (opgelopen trauma) en externe factoren (groepsdruk). Veel van hen hebben “carrière” gemaakt in de zorg, van de ene naar de andere plek, met evenveel diagnoses. Het versterken van de eigen regie is evenwel voorwaarde voor herstel en het aanpakken van knellende factoren die leiden tot gedragsproblemen. ‘Klussen’ noemt Judith Van De Blokenhoeve dit. Een mooie invalshoek. Voor hen die dit boek ter hand nemen: het is dus een doe-boek waarin geklust moet worden!
Jac de Bruijn, Lid raad van bestuur stichting Prisma, een grote instelling voor ongeveer 2200 mensen van alle leeftijden met een beperking in Noord-Brabant. Prisma kent 132 locaties voor wonen, vrije tijd en dagbesteding.

Vanuit haar grote ervaring met oplossingsgericht werken in leefgroepen heeft Judith de besloten instituutswereld van jeugdigen voor collega-gedragskundigen en voor artsen verstandelijk gehandicapten (AVG) zo toegankelijk gemaakt dat ze zelf met oplossingsgericht werken ‘Op Stap’ kunnen gaan. Het boek biedt veel praktische handvatten, de teksten lezen prettig en ze kunnen heel goed los van elkaar worden gelezen.
Dr Boudewijn Gunning, kinder- en jeugdpsychiater, stage-opleider AVG, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Zwolle.

Helder en praktisch boek over de behandeling van zeer complexe psychiatrie bij jeugdigen met een verstandelijke beperking. Een aanwinst!
Ellen H. F. Rutten, psychiater