Gratis verzending vanaf €20

Participatie en herstel: Effectieve herstelinterventies

ISBN 9789085600817 | Paperback | 1ste druk | medio september 2020

Omschrijving

In dit themanummer: 

  • Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz. Interventies en hun impact in kaart gebracht
  • Individuele Plaatsing en Steun (IPS) in Nederland. Stand van zaken binnen de praktijk en onderzoek
  • Implementatie en effect van IMR. Hersteltraining gericht op zelfgestelde doelen en zelfmanagement
  • GGZ in de Wijk. Samen werken aan herstel in Amsterdam Zuid
  • · Hoe effectief is het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen?
  • Active Recovery Triad (ART). Ontwikkeling en implementatie van een zorgmodel in de langdurige ggz
  • WRAP. Zelfhulpinstrument en middel voor integrale herstelondersteuning
  • Verder door doen. Interventie voor meer participatie en welzijn van dak- en thuisloze mensen Resourcegroepen. Uitgangspunten en eerste ervaringen uit een landelijk onderzoek. 

De afgelopen dertig jaar is er in de ggz veel aandacht geweest voor herstel. In de eerste plaats voor maatschappelijk herstel: het weer meedoen, participeren. Rehabilitatiemethodieken werden ontwikkeld en opleidingsinstituten op dit gebied in het leven geroepen. Vanuit ervaringsdeskundig perspectief kwam er aandacht voor het persoonlijk herstel: het weer mens zijn, hoop ervaren, de eigen kracht aanspreken. Hieruit ontwikkelden zich peer-to-peerhulp, zelfhulpinitiatieven en herstelondersteunende zorg. De rol van stigma als belemmerende factor voor herstel kwam beter in beeld. De laatste jaren groeit de belangstelling voor functioneel herstel: het weer kunnen functioneren, ondanks tijdelijke of blijvende cognitieve beperkingen zoals geheugenproblemen of vermogen om te plannen. We zien nieuwe interventies om cognities te trainen en hulpmiddelen als geheugensteun.

In dit themanummer besteden we aandacht aan verschillende interventies en rehabilitatiemethodieken. We bekijken de langer bestaande zoals de SRH, IRB, IPS en IMR, maar ook de nieuwere die in de ggz worden ingezet om participatie en herstel te ondersteunen, zoals WRAP, resourcegroepen en ART. Wat zijn de ervaringen ermee, hoe willen ze bijdragen aan het herstel van mensen, en wat werkt?

Prof. dr. Jaap van Weeghel schrijft voor dit nummer het gastredactioneel. Als directeur van kenniscentrum Phrenos en hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen heeft hij in de afgelopen decennia alle ontwikkelingen van dichtbij zien gebeuren, en mede vormgegeven.

Nieuwsbrief

Kies 1 of meerdere onderwerpen: